strapline

CA BH d.o.o Terms Conditions of Sale Bosnian

USLOVI PRODAJE

1. Tumačenja

1.1 U ovim Uslovima, osim ukoliko kontekst ne nalaže drugačije sljedeći izrazi će imati sljedeća značenja:

“DRUŠTVO” znači COBA Automotive BH d.o.o Sarajevo čije je registrovano sjedište u Bosni i Hercegovini, Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, identifikacioni broj 4201744550009, registrovano u Registru privrednih subjekata Općinskog suda u Sarajevu.

“USLOVI” znači standardne uslove prodaje koji su predviđeni u ovom dokumentu i bilo koji drugi uslovi koji su određeni od Društva na potvrdi narudžbe;

“POVJERLJIVE znači sve informacije

INFORMACIJE” (bilo da su u pismenom obliku, verbalne ili na magnetnoj odnosno drugoj vrsti medija) koji se trenutno ili bilo kojim putem kasnije daje od Društva Kupcu ili dođe u posjed Kupca, a u vezi je Društva, uključujući bez ograničavanja na, komercijalne, finansijske, marketinške ili tehničke informacije, podatke, „know-how“, procese, dizajne, intelektualnu svojinu, liste kupaca, crteže, primjerke i specifikacije i druge materijale koji nose ili uključuju informacije u vezi sa Društvom ili proizvodima istog;

“UGOVOR” znači bilo koji ugovor za dostavu Proizvoda od Društva Kupcu;

“KUPAC” znači pojedinačnu firmu, društvo ili drugu stranu sa kojom Društvo ugovara;

“PROIZVODI” znači bilo koji proizvodi i ugradnja istih ili dijelova za proizvode koje je Društvo pristalo dostaviti prema Ugovoru;

“INCO ODREDBE” znači Međunarodna pravila za tumačenje odredbi o trgovanju Međunarodne Trgovinske Komore koji su na snazi u vrijeme kada je Ugovor zaključen;

“PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE” znači sve žigove, prava dizajna, „get up“, trgovinska imena, nazivi društva te domena, autorska prava, buduća autorska prava, patenti, prava na databaze (registrovana ili neregistrovana), te bilo koje prijave za registraciju ili prava na prijavu za registraciju bilo kojeg od prethodo navedenih, prava na izum, softver, „know-how“, trgovinske tajne, i druge povjerljive informacije i sva druga prava intelektualne svojine slične ili odgovarajuće prirode koji sada postoje ili u budućnosti mogu postojati u bilo kojem dijelu svijeta;

“MEĐUNARODNA DOSTAVA” znači Međunarodna prodaja dobara, tip opisan u UN Konvenciji o Ugovorima za Međunarodnu Prodaju Dobara, Beč, 1980.

“PROSTORIJE” prostorije u kojim je smještena bilo koja imovina Kupca;

“PROCJENA” procjena data od Društva Kupcu u vezi sa dostavom Proizvoda;

“PISANO” uključuje teleks, kablovski, i faksimil prijenos, te slične načine komunikacije, ali isključuje email.

1.2 Bilo koje pozivanje u ovim Uslovima na zakon ili odredbu zakona će, osim ukoliko kontekst drugačije zahtjeva, biti tumačeno kao pozivanje na takav zakon ili zakonsku odredbu kako je ista s vremena na vrijeme mijenjana, ponovno donesena, prečišćena, promijenjena, zamijenjena ili produžena.

1.3 Naslovi u ovim Uslovima su samo radi lakšeg snalaženja, te neće uticati na tumačenje istih.

1.4 Pozivanja na odredbe se odnose na odrebe ovih Uslova, osim ukoliko je drugačije navedeno.

1.5 U ovim Uslovima pozivanje na muški rod uključuju i ženski rod, kao i srednji rod te pozivanje na jedninu uključuje množinu i obrnuto kako to kontekst dozvoljava ili zahtjeva.

2. Uslovi Ugovora, Promjene te Izjave

2.1 Svi Ugovori će biti predmet ovih Uslova te, osim kako je to navedeno u odredbi 2.3., niti ijedan zastupnik odnosno ovlašteno lice Društva nema ovlaštenje da dogovori ili da napravi izjave koje nisu u skladu sa ovim

Uslovima ili da zaključi Ugovor osim po osnovu ovih Uslova.

2.2 Osim ukoliko je pismenim putem odobreno od direktora Društva shodno odredbi 2.3., Ugovor će biti u skladu sa ovim Uslovima te isključuju sve druge uslove (uključujući bilo koje uslove koje Kupac želi da primjeni po narudžbenici, potvrdi narudžbe, specifikaciji ili predugovornim pregovorima).

2.3 Ovi Uslovi se primjenjuju na svu trgovinu Društva te bilo koje promjene ovih Uslova i izjave o Proizvodima neće imati dejstva, osim ukoliko je izričito usaglašeno pismenim putem te potpisano od direktora Društva.

2.4 Radi izbjegavanja sumnje, gdje Društvo nije izdalo pismenu potvrdu narudžbe Kupca, ovi uslovi će se bez obzira na isto primjenjivati na Ugovor.

3. Procjene

3.1 Niti ijedna narudžba po Procjeni ili drugačije neće biti obvezujuća na Društvo, osim ukoliko i do trena kada je ista prihvaćena od Društva prema odredbi 3.4. Ukoliko Društvo zahtjeva, usmene narudžbe se imaju potvrditi od Kupca pismenim putem.

3.2 Procjena od Društva vezano za cijenu Proizvoda te vrijeme ili period za dostavu Proizvoda ili drugog je zasnovana na uslovima i informacijama koje su poznate Društvu u to vrijeme te ista ne predstavlja ponudu. Osim ukoliko je prethodno povučena ili je drugačije pismeno ugovoreno, bilo koja Procjena će biti važeća na period od 30 dana, ili ako je drugačije primjenjivo, onaj period koji je naveden u Procjeni. Međutim sve Procjene i narudžbe mogu biti povučene ili promijenjene u potpunosti ili djelimično od Društva u bilo koje vrijeme.

3.3 Narudžba koja je prihvaćena od Društva ne može biti otkazana od Kupca osim uz Pisanu suglasnost Društva te pod uslovom da će Kupac u potpunosti nadoknaditi Društvu sve gubitke (uključujući, ali nije ograničeno na gubitak dobiti), troškove (uključujući trošak rada i iskorištene materijale), štetu, namete i troškove koje je Društvo imalo kao rezultat otkaza.

3.4 Svaka narudžba Proizvoda od Kupca se smatra ponudom od Kupca za kupovinu Proizvoda prema ovim Uslovima.

3.5 Količina i opis Proizvoda te specifikacija istih će biti navedeni u Procjeni ili u prihvatanju narudžbe koju daje Društvo.

3.6 Osim kad je izričito navedeno u Procjeni, sve specifikacije, crteži, pojedinosti o težini, oblicima, opisima, ilustracijama, cijenama i drugi reklamni materijal koji se nalazi u katalozima Društva ili brošurama se izdaju ili su objavljene samo u svrhu davanja približne ideje o Proizvodima koji su opisani te neće predstavljati bilo kakvu izjavu ili biti dio Ugovora.

3.7 Bez obzira na odredbe 2.1. i 2.3., savjet ili preporuka Društva, zaposlenika Društva ili ovlaštenih lica istog Kupcu ili zaposleniku, ovlaštenom licu istog u odnosu na skladištenje, primjenu ili korištenje Proizvoda koji nisu Pismeno potvrđeni od Društva, po istim je postupano samo na sopstveni rizik Kupca, te shodno Društvo neće biti odgovorno za takav savjet ili preporuku koji nije Pismeno potvrđen.

3.8 Bilo koje tipografske, administrativne ili druge greške ili propusti u prodajnom materijalu, Procjeni, listi cijena, prihvatu ponude, fakturi ili drugom dokumentu ili informaciji koja je dostavljena od Društva će biti predmetom ispravke bez odgovornosti na strani Društva. Nadalje, Društvo zadržava pravo da bilo kada ispravi sve administrativne ili tipografske greške koje su napravili zaposlenici Društva.

4. Specifikacije, Upute ili Dizajn

4.1 Ukoliko Društvo proizvodi Proizvode prema specifikaciji, uputi ili dizajnu koji je dostavio Kupac ili treća strana u ime Kupca, onda:

4.1.1 podobnost, tačnost i kompletnost bilo kojih uslova narudžbe, specifikacije, uputa, crteža ili dizajna su odgovornost Kupca;

4.1.2 Kupac će nadoknaditi Društvo u slučaju kršenja ili navodnog kršenja Prava Intelektualne Svojine bilo koje treće strane i gubitka, štete ili troška koje može imati Društvo zbog takvog kršenja ili navodnog kršenja u bilo kojoj zemlji;

4.1.3 Kupac će nadoknaditi Društvu bilo koji gubitak, štetu ili trošak u vezi sa bilo kojom odgovornošću koja nastane u bilo kojoj zemlji zbog pravljenja Proizvoda po takvoj specifikaciji, uputi, crtežu ili dizajnu.

4.2 Društvo zadržava pravo da napravi promjene u specifikaciji Proizvoda koje su potrebne kako bi se pridržavalo primjenjivih zakonskih uslova ili uslova Evropske Zajednice, ili gdje se Proizvodi dostavljaju prema specifikaciji Društva, Društvo zadržava pravo praviti promjene koje materijalno ne utiču na kvalitet ili funkcionalnost.

4.3 Kupac će dostaviti podatke o sažecima i specifikacije i sve neophodne informacije u vezi sa Proizvodima unutar razumnog roka kako bi omogućio Društvo da okonča razvoj dizajna i proizvodnju Proizvoda unutar vremenskog perioda koji je procijenjen od Društva shodno odredbi 7.3.

4.4 Kada je to primjenjivo Društvo će primijeniti proces odobrenja proizvodnje dijelova („PPAP“) prilikom čega će detaljni planovi, primjerci, crteži, opisi, ilustracije, dimenzije, pojedinosti i/ili prototipi Proizvoda („Materijali“) biti dostavljeni na odobrenje Kupca nakon prijema sažetka i/ili specifikacija od Kupca. Kupac će odobriti Materijale unutar vremenskog roka koji je određen od Kupca ali u svakom slučaju u razumnom roku kako bi omogućio Društvo da dostavi Proizvode na vrijeme.

4.5 Bilo koji Materijali koji su dostavljeni od Društva Kupcu prema odredbi 4.4. su samo okvirni te su dostavljeni samo u svrhu davanja približne ideje o Proizvodima koji su opisani u istim. Ne smiju se uzimati kao obvezujući u odnosu na detalje i Društvo neće biti odgovorno za bilo koju grešku ili propust.

5. Cijena Proizvoda

5.1 Bez obzira na odredbu 3.2. cijena Proizvoda će biti cijena procijenjena od Društva ili, gdje cijena nije procijenjena (ili procijenjena cijena nije više važeća), cijena koja je Pismeno dogovorena između strana prije formiranja Ugovora te za koju će Društvo dostaviti Kupcu fakturu prema odredbi 6.1 ovih Uslova.

5.2 Društvo zadržava pravo te će biti ovlašteno, davanjem obavještenja Kupcu da u bilo koje vrijeme prije dostave Proizvoda poveća cijenu Proizvoda kako bi uzeo u obzir uvećanje troška Društva zbog bilo kojeg faktora van kontrole Društva, uključujući, bez ograničenja na, kretanje valute, povećanje troškova Društva radne snage, kupovine ili dostave proizvoda, materijala (uključujući bez ograničenja na sirove materijale) ili usluga ili drugih troškova proizvodnje (uključujući ali nije ograničeno na bilo koje uvećanje koje proizilazi iz greške, neadekvatnosti ili promjene u specifikaciji, uputi, informaciji ili dizajnu koji je dostavljen od Kupca ili je kasnije zahtjevan od Kupca ili druge treće strane ili drugog), bilo koje promjene u datumima dostave ili količini, odgodi koja je prouzrokovana uputama ili propustima Kupca da da Društvu adekvatne informacije ili upute ili promjenama u porezima, carinama, troškovima prevoza, premijama osiguranja ili promjenama u tečaju. Takva odluka o povećanju cijene za Proizvode Društva će zamijeniti prethodnu cijenu po Ugovoru.

5.3 Cijena Proizvoda isključuje:

(i) porez na dodanu vrijednost, i sve poreze, obaveze i druge namete države; i

(ii) osim gdje strane dogovore drugačije, sve troškove ili namete u vezi sa utovaranjem, istovaranjem, transportom i osiguranjem;

(iii) sve iznose koje Kupac plaća dodatno kada je dužan platiti Proizvode.

6. Uslovi plaćanja

6.1 Osim ukoliko postoje posebni uslovi Pismeno dogovoreni između Kupca i Društva, Društvo ima pravo da fakturiše Kupcu za Proizvode na dan ili u bilo koje vrijeme nakon što Kupac dostavi narudžbu te će Društvu biti dozvoljeno da dostavi fakture za Proizvode na cjelokupni iznos ili na iznos iskazan u obrocima, što se ostavlja na diskreciju Društva.

6.2 Društvo zadržava pravo da, prema svojoj diskcreciji, traži plaćanje te da bude plaćeno od Kupca kada Kupac napravi narudžbu za Proizvode. Bez uticaja na prethodno navedeno, Kupac će platiti cijenu Proizvoda i (gdje je to primjenjivo) bilo koje namete prema odredbi 7.8.1. do kraja mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem su Proizvodi dostavljeni te će Društvo imati pravo da dobije cijenu, bez obzira što se dostava možda nije dogodila i/ili vlasništvo nad Proizvodima nije prešlo na Kupca. Vrijeme za plaćanje cijene je bitan dio Ugovora. Računi/potvrde plaćanja će biti izdavani samo po zahtjevu.

6.3 Plaćanje se neće smatrati provedenim dok Društvo nije primilo odobrena sredstva. Plaćanje će se učiniti telegrafskim transferom u valuti specificiranoj od Društva osim gdje Društvo Pismeno pristane na drugačije. Kupac će snositi sve naknade banke i druge troškove koje proizilaze iz plaćanja Društvu.

6.4 Ukoliko Kupac propusti izvršiti plaćanje na datum dospjeća, onda, bez obzira na bilo koje drugo pravo ili pravni lijek koji je dostupan Društvu, Društvo će imati pravo:

6.4.1 Da suspenduje buduće ispunjenje Ugovora ili drugih ugovora sa Kupcem;

6.4.2 Da učini bilo koje plaćanje koje je napravio Kupac kao plaćanje za Proizvode (ili proizvode dostavljene po bilo kojem drugom ugovoru između Kupca i Društva) koje Društvo smatra prikladnim (bez obzira na Kupčevu namjeru u odnosu na takvo plaćanje), a sve u skladu sa primjenjivim propisima, i

6.4.3 Da tereti Kupca za kamatu (prije i poslije bilo kakve presude) na neplaćeni iznos, po stopi primjenjive zakonske zatezne kamate.

6.5 Kupac će platiti sve iznose dospjele po Ugovoru ili po bilo kojem drugom ugovornom odnosu sa Društvom bez ikakvih umanjenja bilo radi kompenzacije, protuzahtjeva, popusta, sniženja ili drugog, osim ukoliko Kupac ima važeći sudski nalog koji zahtjeva da se iznos jednak takvom umanjenju plati od Društva Kupcu.

6.6 Sva plaćanja koja se imaju izvršiti Društvu po Ugovoru će dospjeti po raskidu Ugovora bez obzira na sve druge odredbe.

7. Dostava

7.1 Osim ukoliko je drugačije Pismeno odobreno od Društva dostava Proizvoda će se izvršiti u poslovnim prostorijama Društva, a Društvo će obavijestiti Kupca kada Proizvodi budu spremni za preuzimanje. Kada Društvo pristane da dostavi Proizvode na adresu iskazanu na narudžbi ili na koju je Pismeno pristalo Društvo, Društvo će precizirati način dostave i prevozioca te, osim gdje se strane drugačije dogovore, prevoznik će se smatrati agentom Kupca a ne agentom Društva, i dostava će se izvršiti u poslovnim prostorijama Društva.

7.2 Kupac će obezbjediti o svom trošku na mjestu dostave adekvatnu i primjerenu opremu i radnu snagu za utovar i istovar Proizvoda.

7.3 Datumi za dostavu Proizvoda procjenjeni ili specificirani od Društva su samo približni i vrijeme dostave se neće smatrati obvezujućim niti će obavještenje o istom biti obvezujuće. Ukoliko datumi za dostavu nisu precizirani, dostava će se desiti unutar razumnog vremena. Proizvodi mogu biti dostavljeni od Društva prije procijenjenog datuma za dostavu po razumno blagovremenom obavještenju Kupca.

7.4 Ukoliko se Ugovor odnosu na Međunarodnu Dostavu smatrati će se da uključuje posljednje izdanje Inco Odredbi koje su na snazi na datum Ugovora te u slučaju nedosljednosti između Inco odredbi i izričitih odredbi Ugovora ili primjenjivog zakona, odredbe Ugovora će prevagnuti. Kada su proizvodi poslani od društva kupcu rutom koja uključuje prekomorski tranzit, u okolnostima u kojim je uobičajno da zaključi osiguranje, društvo nema obavezu da obavijesti kupca o istom kako bi ga omogućilo da osigura proizvode

tokom prekomorskog tranzita.

7.5 Ukoliko Društvo dostavi Kupcu količinu Proizvoda koja je do 5% manja ili veća od količine koja je naručena od Kupca, Kupac neće imati pravo da prigovori ili odbije Proizvode ili bilo koje od istih zbog viška ili manjka te će platiti takve Proizvode na pro rata Ugovornoj stopi.

7.6 Kada se Proizvodi dostavljaju u više isporuka, svaka dostava će predstavljati poseban ugovor te propust Društva da dostavi jednu ili više isporuka u skladu sa ovim Uslovima, kao i bilo koji zahtjevi Kupca u vezi sa jednom ili više isporuka neće dati pravo Kupcu da u cijelosti tretira Ugovor poništenim.

7.7 Kupac će preuzeti dostavu Proizvoda u roku od 5 radnih dana od dana kada Društvo obavijesti Kupca da su Proizvodi spremni, te će Kupac preuzeti Proizvode tokom vremenskog termina za preuzimanje koji je Kupcu dodijeljen od Društva.

7.8 Ukoliko iz bilo kojeg razloga Kupac ne preuzme Proizvode tokom vremenskog termina koji mu je dodijeljen od Društva ili ne prihvati dostavu Proizvoda kada su spremni za dostavu, ili Društvo nije u mogućnosti da dostavi Proizvode na vrijeme jer Kupac nije dostavio prikladne upute, dokumente, licence ili ovlaštenja, onda, bez obzira na bilo koja druga prava i pravne lijekove koje Društvo ima:

7.8.1 društvo može skladištiti Proizvode do stvarne dostave prilikom čega će Kupac biti odgovoran za sve povezane izdatke i troškove (uključujući bez ograničenja skladištenje i osiguranje) i Društvo će imati pravo da ispostavi fakturu Kupcu za takve izdatke i troškove mjesečno po dugovanju;

7.8.2 osim kada se primjenjuje odredba 7.8.4. rizik za Proizvode će preći na Kupca

7.8.3 osim kada se primjenjuje odredba 7.8.4., Proizvodi će se smatrati dostavljenim;

7.8.4 Društvo može prodati Proizvode po dostupnoj najpovoljnijoj cijeni i (nakon oduzimanja svih razumnih troškova za skladištenje i prodaju) obračunati Kupcu iznos iznad cijene po Ugovoru ili naplatiti od Kupca bilo koji manjak ispod cijene po Ugovoru.

8. Imovina Kupca

8.1 Iako će Društvo voditi razumnu pažnju o imovini Kupca dok je u posjedu Društva, kontrola i nadzor nad Kupčevom imovinom će (osim ukoliko je pismeno drugačije dogovoreno) predstavljati rizik Kupca i sve zamjene i promjene i popravke na imovini Kupca su odgovornost Kupca. Društvo neće biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu na imovini Kupca osim ukoliko je takav gubitak ili šteta nastala kao rezultat nemarnosti Društva.

8.2 Kupac će osigurati da je imovina Kupca podobna za upotrebu od Društva pri ispunjenju Ugovora te iako će Društvo koristiti razumne napore da provjeri relevantne aspekte imovine Društva, Društvo ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost istih.

8.3 Kupac će u potpunosti naknaditi Društvu sve odgovornosti, gubitke, štete, povrede, tražbine, radnje, zahtjeve, troškove ili postupke dodijeljene protiv ili prouzrokovane ili plaćene od Društva kao rezultat ili u vezi sa upotrebom imovine Kupca od Društva ili u vezi sa štetom prouzrokovanom na Prostorijama u toku uklanjanja, premještanja ili promjena imovine od strane Kupca ili ovlaštenog zastupnika.

8.4 Društvo (bez obzira na bilo koji drugi pravni lijek na koji ima pravo) ima pravo na opte pravo zadržanja nad svom imovinom Kupca koja je u posjedu Društva (iz bilo kojeg razloga), a u odnosu na sve iznose koji su dugovani Društvu od Kupca, shodno primjenjivim propisima.

8.5 Bez obzira na odredbu 14.1. samo postavljanje alata, crteži i druga oprema koja je specijalno napravljena ili proizvedena od Društva za Kupca, a u vezi sa Proizvodima, te odvojeno je i u potpunosti zaračunata Kupcu će, kad bude plaćena od Kupca postati vlasništvo Kupca.

8.6 Društvo zadržava pravo da uništi ili na drugi način raspolaže sa imovinom Kupca koju ima u posjedu ili pod nadzorom (bez obzira da li je vlasništvo Kupca ili ne), a u odnosu na koju imovinu Kupac nije tražio da se proizvedu Proizvodi u roku od 1 godine ili duže, ili ukoliko Kupac nije zahtjevao povrat posjeda nad takvom imovinom.

8.7 Pod uslovom da imovina Kupca koja je u posjedu Društva više nije potrebna za Ugovor te po pismenom obavještenju Društva od 10 dana ranije, Kupcu će biti dozvoljeno da pristupi Prostorijama kako bi preuzeo svoju imovinu od Društva. Prilikom posjete Prostorijama Kupac će se pridržavati (te će osigurati da njegovi zaposlenici, ovlaštena lica i podizvođači se pridržavaju) :

8.7.1 politike sigurnosti u prostorijama Društva te politike o zdravlju i sigurnosti; i

8.7.2 svih drugih politika Društva koji se primjenjuju na osobe koje imaju dozvolu da pristupe Prostorijama;

a koje su na snazi.

9. Neispunjenje obaveze dostave Proizvoda

9.1 Količina pošiljke kako je ista zabilježena od Društva u vrijeme preuzimanja Proizvoda s mjesta poslovanja Društva će biti vjerodostojan dokaz količine primljene od Kupca po dostavi , osim ukoliko Kupac može dostaviti vjerodostojan dokaz koji dokazuje suprotno.

9.2 Društvo neće biti odgovorno za neispunjenje obaveze dostave Proizvoda pod uslovom da je Kupac nije pridržavao obaveza iz odredbe 6. ovih Uslova.

10. Rizik i Vlasništvo

10.1 Osim u slučaju Međunarodne Dostave, rizik štete ili gubitka Proizvoda prelazi na Kupca:

10.1.1 po dostavi; ili

10.1.2 na datum kada Kupac napravi propust (u smislu značenja prema u odredbi 10.2);

10.1.3 na datum kada su Proizvodi spremni za dostavu, a takva dostava ili ispunjenje Ugovora je odloženo po zahtjevu Kupca;

a koji god od ovih iznad se desi prije. Radi izbjegavanja sumnje dostava Proizvoda će se smatrati okončanom prije istovara Proizvoda.

10.2 U svrhu odredbe 10.1.2. „propust“ podrazumijeva situacije kada Kupac propusti da preuzme dostavu Proizvoda na datum za dostavu ili propusti da dostavi adresu za dostavu Proizvoda (gdje je to primjenjivo i kako je to potrebno).

10.3 Bez obzira na dostavu i prelazak rizika u odnosu na Proizvode, ili bilo koju drugu odredbu ovih Uslova, vlasništvo nad Proizvodima neće preći na Kupca i ostati će vlasništvo Društva dok Društvo ne dobije (u gotovini ili putem odobrenog prenosa sredstava) potpuno plaćanje cijene Proizvoda.

10.4 Do momenta do kojeg vlasništvo nad Proizvodima nije preneseno na Kupca, Kupac:

10.4.1 mora držati Proizvode na povjereničkoj osnovi kao povjerenik Društva;

10.4.2 mora držati Proizvode (bez troška za Društvo) odvojenim od ostalih proizvoda Društva ili druge treće strane, prilikom čega su proizvodi adekvatno skladišteni, zaštićeni i osigurani na način da je moguće ih odmah identificirati kao imovinu Društva;

10.4.3 ne smije uništiti, nagrditi ili prekriti bilo koju identifikacijsku oznaku ili pakovanje na ili u vezi sa Proizvodima;

10.4.4 mora održavati Proizvode u zadovoljavajućem stanju te osiguranim u ime Društva na cjelokupni iznos cijene pokrivajući sve rizike koji su razumno zadovoljavajući za Društvo, prilikom čega će, po zahtjevu Društva, Kupac dostaviti policu osiguranja Društva; i

10.4.5 mora čuvati koristi iz osiguranja koji su referirani u odredib 10.4.4. u ime i za račun Društva, te ne smije miješati iste koristi sa bilo kojim drugim novcem, niti prenijeti koristi na račun u banci koji je prekoračen.

10.5 Kupac može preprodati Proizvode prije nego je vlasništvo prešlo na Kupca samo pod sljedećim uslovima:

10.5.1 da će takva prodaja biti provedena u uobičajnom poslovanju te djelatnostima Kupca po punoj tržišnoj vrijednosti; i

10.5.2 takva prodaja će predstavljati prodaju imovine Društva u ime Kupca te će Kupac postupati kao principal prilikom takve prodaje.

10.6 Do momenta prelaska vlasništva nad Proizvodima od Društva na Kupca, Društvo je ovlašteno da u bilo koje vrijeme zahtjeva od Kupca da dostavi Proizvode Društvu ukoliko se Kupac nije pridržavao obaveza iz odredbe 6. ovih Uslova. Ukoliko Kupac propusti da dostavi Proizvode Društvu u roku od 14 dana, Društvo će imati pravo na ugovornu kaznu koja predstavlja iznos 5% vrijednosti Proizvoda po svakom danu kašnjenja od dana isteka roka za dostavu Proizvoda od Kupca.

10.7 Kupac neće imati pravo da založi ili na drugi način optereti kao sredstvo obezbjeđenja bilo koje od Proizvoda koje ostaju vlasništvo Društva za bilo koje dugovanje, te ukoliko Kupac uradi navedeno svi novci koje duguje Kupac Društvu će bez odlaganja dospjeti na plaćanje.

11. Garancije i Odgovornosti

11.1 Kada Društvo nije proizvođač Proizvoda, Društvo će nastojati da prenese na Kupca korist iz bilo koje garancije koja je data Društvu.

11.2 Shodno drugim odredbama ovih Uslova, Društvo garantuje da po dostavi [te za period od 12 mjeseci od datuma dostave] Prozvodi će:

11.2.1 kada je Specifikacija za proizvode dostavljena od Društva, biti zadovoljavajuće kvalitete. Proizvodi su zadovoljavajuće kvalitete ukoliko zadovoljavaju standard koji bi razumna osoba smatrala zadovoljavajućim, uzimajući u obzir opis proizvoda, cijenu (ako je ista relevantna) te sve druge relevatne okolnosti; i

11.2.2 biti u svim bitnim dijelovima u skladu sa specifikacijom Proizvoda.

11.3 Društvo neće biti odgovorno za kršenje bilo koje od garancija iz odredbe 11.2, osim ako:

11.3.1 Kupac bez odlaganja dostavi pismeno obavještenje Društvu (bez obzira da li je ili ne dostava odbijena od Kupca) o nedostacima, te (ako je nedostatak rezultat štete tokom tranzita i samo ako je Društvo na bilo koji način odgovorno) prevozniku ili (gdje nedostatak nije bio očigledan po razumnom pregledu) bez odlaganja od otkrića takvog nedostatka, ali u svakom slučaju ne kasnije od 12 mjeseci nakon datuma dostave, prilikom čega se ova odredba neće primjenjivati kada su Proizvodi dostavljeni radi izvoza van Bosne i Hercegovine, te se primjenjuje 15.5.; i

11.3.2 Društvu je pružena prilika, nakon prijema obavještenja, da pregleda Proizvode sa nedostacima i u tu svrhu Kupac će dati ovlaštenje zastupnicima odnosno ovlaštenim licima Društva da pristupe prostorijama Kupca kako bi pregledali bilo koje Proizvode s nedostacima u roku od 14 dana od dana zahtjeva od Društva.

11.4 Društvo neće biti odgovorno za kršenje bilo koje od garancija iz odredbe 11.2. niti će biti odgovorno pod bilo kojim jemstvom, uslovom ili garancijom ako:

11.4.1 nedostatak u Proizvodima ili dijelu istih (uključujući bez ograničenja bilo koje smanjenje) je rezultat korištenja imovine Kupca, ili crteža, dizajna, instrukcija ili specifikacija koje je dostavio Kupac;

11.4.2 nedostatak proizilazi iz fer upotrebe, namjeravane štete, nemarnosti Kupca ili nenormalnih uslova rada ili jer je Kupac propustio da prati instrukcije Društva u odnosu na (bilo da su usmene ili pismene), uključujući ali bez ograničenja, skladištenje, ugradnje, puštanje u pogon, korištenja ili održavanja Proizvoda ili (ukoliko ovih nije bilo) dobre industrijske prakse;

11.4.3 nedostatak je rezultat činjenice da bilo koji dio, materijal ili oprema nije proizvedena od Društva niti su bili predmet izrade Društva, u kojem slučaju Kupac ima samo pravo na korist iz onog jemstva ili garancije koji su Društvu dati od proizvođača;

11.4.4 kupac dalje koristi Proizvode nakon što dostavi obavještenje prema odredbi 11.3;

11.4.5 kupac nepravilno koristi, izmjeni, procesuira ili popravi takve Proizvode bez pismene salgasnosti Društva.

11.5 Shodno odredbama 11.3 i 11.4 i kako je to primjenjivo, odredbi 15.5., ako Proizvodi nisu u skladu sa bilo kojim garancima iz odredbe 11.2., Društvo će imati pravo izbora da popravi ili da zamjeni Proizvode (ili dio sa nedostatkom) bez naknade ili da vrati Kupcu cijenu takvih Proizvoda na pro rata Ugovornoj osnovi pod uslovom da, ukoliko Društvo zatraži, Kupac će vratiti Proizvode (o trošku Društva) ili primjerke ili dio takvih Proizvoda s nedostatkom, a Društvo će uništiti preostale Proizvode koji imaju nedostatak.

11.6 Ukoliko se Društvo pridržava odredbe 11.5, neće imati nikakvu daljnju odgovornost za kršenje bilo koje garancije iz odredbe 11.2 u vezi sa takvim Proizvodima.

12. Ograničenje Odgovornosti

12.1 Shodno odredbi 11, sljedeće odredbe regulišu cjelokupnu finansijsku odgovornost Društva (uključujući bilo koju odgovornost za radnje ili propuste zaposlenika, ovlaštenih lica ili podizvođača) Kupcu u vezi sa i/ili koje proizilaze iz ovih Uslova, uključujući ali bez ograničenja na:

12.1.1 kršenje ovih Uslova ili Ugovora; i

12.1.2 predstavljanja, izjave ili prestupa ili nepostupanja.

12.2 Osim kako je izričito predviđeno u ovim Uslovima, sve garancije, uslovi i druge odredbe koje su implicirane po osnovu zakona i dopuštene su po zakonu nisu regulisane ovim Ugovorom.

12.3 Odredbe ili drugo ovih Uslova ne isključuju niti ograničavaju odgovornost Društva za smrt ili ličnu povredu koja je prouzrokovana nehatom Društva ili prevarnim pogrešnim predstavljanjem Društva niti isključuju odgovornost ka potrošačima uslijed proizvoda sa nedostakom.

KUPCU SE POSEBNO UKAZUJE PAŽNJA NA ODREDBE 12.4., 12.5 I 12.6.

12.4 Shodno a bez obzira na odredbe 9, 11.2 i 11.6., ukupna odgovornost Društva po ugovoru, deliktu (uključujući kršenje zakonske obaveze ili jer su Proizvodi suprotni pravima trećh, predstavljaju kršenje ili uključuju neovlašteno korištenje prava trećih), pogrešnom predstavljanju, restituciji, u vezi sa ispunjenjem ili namjeravanim ispunjenjem Ugovora neće prevazilaziti iznos od £10,000,000, te će biti u skladu sa našim Javnim Osiguranjem za Odgovornost za Proizvode.

12.5 Društvo neće biti odgovorno Kupcu po osnovu izjava (osim prevarnih), ili zbog implicirane garancije, uslova ili druge odredbe, ili prema izričitim odredbama Ugovora ili za bilo koji gubitak dobiti ([ili za troškove povlačenja proizvoda] ili za bilo koje posredne, specijalne ili posljedične gubitke ili štetu (bilo da se radi o gubitku posla, umanjenja „goodwill“ ili drugog), troškova ili izdataka ili drugih zahtjeva za odštetu (kako god da je prouzrokovana) koji proizilaze iz ili su u vezi sa dostavom Proizvoda (uključujući odgodu u dostavi ili propust da se dostave Proizvodi u skladu sa Ugovorom ili uopće) ili upotrebom ili preprodajom od Kupca.

12.6 Društvo ne prihvata odgovornost kada Proizvodi ne mogu biti dostavljeni kao rezultat radnje ili propusta Kupca te će u tom slučaju Kupac jos uvijek biti odgovoran da plati Društvu za Proizvode kao da su isti dostavljeni.

13. Viša Sila

13.1 U ovoj odredbi „Viša Sila“ znači, u odnosu na Društvo, bilo koja viša sila, radnje organa, rat ili državna vanredna situacija, protesti, neredi, građanski neredi, požari, eksplozije, poplave, epidemije, suspenzije, štrajkove ili druge radne sporove, (u vezi sa radnicima bilo koje strane), smetnje ili odgode koji utiču na prevoznike ili nemogućnosti ili odgode u pribavljanju zaliha adekvatnih ili odgovarajućih materijala ili kasna dostava ili ispunjenje ili neispunjenje obaveze dostave, odnosno neispunjenje od dobavljača ili podizvođača, donošenje propisa u odnosu na uvoz i izvoz ili embargoi, nestanak struje ili kvar mašina te radnje, ograničenja, propisi, podzakonski akti, zabrane ili mjere bilo koje vrste od državne, parlamentarne ili lokalne vlasti, ili bilo koji drugi događaj van kontrole Društva.

13.2 Ukoliko je Društvo pod uticajem Više Sile bez odlaganja će obavijestiti drugu stranu o prirodi i dometu predmentih okolnosti.

13.3 Društvo neće biti odgovorno Kupcu niti će se smatrati da je prekršilo ovaj Ugovor zbog zakašnjenja u ispunjenju, ili neispunjavanju bilo koje obaveze iz Ugovora ukoliko je kašnjenje ili neispunjenje prouzrokovano Višom Silom te će se vrijeme za ispunjenje obaveza iz Ugovora adekvatno produžiti.

Ukoliko se događaj Više Sile nastavi bez prekida duže od [12] mjeseci, svaka strana će imati pravo da pismeno obavijesti drugu stranu o raskidu Ugovora.

14. Intelektualna Svojina i Povjerljive Informacije

14.1 Ukoliko ne postoji pismeni sporazum koji reguliše drugačije između Kupca i Društva, sva Prava Intelektualne Svojine koja postoje, proizilaze iz ili u vezi su sa Proizvodima (osim u odnosu na one Proizvode koji su pravljeni po narudžbi ili po specifikaciji Kupca) ili u vezi sa crtežima, fotografskim materijalom bilo kojeg opisa, dizajnom, tehničkim informacijama, opisima, katalozima, planovima, sofverom ili drugim dokumentima ili materijalima koji su dostavljeni od Društva Kupcu ili su proizvedeni radi proizvodnje Proizvoda (osim gdje se ovi odnose isključivo na imovinu Kupca) će biti ili će nastaviti biti pravo Društva ili će biti preneseno Društvu, te po prijemu pismenog zahtjeva od Društva, Kupac je saglasan da potpiše bilo koji dokument koji Društvo smatra neophodnim kako bi se dalo dejstvo ovoj odredbi.

14.2 Shodno odredbi 14.3. Kupac će tretirati Povjerljive Informacije koje dobije kao striktno povjerljive i neće ih objavljivati bilo kojoj trećoj strain, osim kao što je to regulisano odredbom 14.3., te će Kupac koristiti Povjerljive Informacije isključivo u svrhu Ugovora i ni u bilo koju drugu svrhu.

14.3 Kupac može objaviti Povjerljive Informacije:

14.3.1 ako je, i u mjeri u kojoj je, objava zahtjevana zakonom ili od regulatornog odnosno vladinog organa;

14.3.2 svojim zaposlenicima, ovlaštenim licima ili podizvođačima koji trebaju da znaju ove podatke pod uslovom da su takvi zaposlenici, ovlaštena lica ili podizvođači obavezani istim obavezama o povjerljivosti kojima je obavezan i Kupac;

14.3.3 ako su informacije u javnoj domeni, osim ako su javnoj domeni kao rezultat kršenja ove odredbe 14.3. od Kupca.

15. Odredbe o Izvozu

15.1 Osim ukoliko kontekst nalaže drugačije, bilo koje odredbe ili termini koji su definirani u ili im je dato određeno značenje odredbama Inco Odredbi će imati isti značenje u ovim Uslovima, ali ukoliko postoji konflikt između Inco Odredbi i ovih Uslova, ovi Uslovi će prevagnuti. Radi izbjegavanja sumnje, Inco Odredbe će biti primjenjive samo u mjeri te pod uslovom da nisu suprotne primjenjivim zakonima.

15.2 Kada su Proizvodi dostavljeni za izvoz iz Bosne i Hercegovine, ova odredba 15 se primjenjuje (ukoliko je u skladu sa posebnim uslovima koji su Pismeno usaglašeni između Kupca i Društva) bez obzira ne bilo koje druge odredbe ovih Uslova.

15.3 Kupac će biti odgovoran da se pridržava bilo kojih zakona ili propisa koji regulišu uvoz Proizvoda u zemlju destinacije te za plaćanje bilo kojih nameta na iste.

15.4 Osim ako je drugačije Pismeno ugovoreno između Kupca i Društva, [svi Proizvodi se prodaju „nakon radova“ kako je to opisano u odredbi 7.1.] te Društvo neće biti u obavezi da dostavi obavještenje kako je to opisano u odredbi 7.4.

15.5 Kada su Proizvodi dostavljeni za izvoz iz Bosne i Hercegovine, Društvo može ponuditi da utovar proizvoda bude predmet nadzora od kupca – uobičajno je da kupac potpiše izjavu o dostavi da potvrdi da je utovar proizvoda zadovoljavajući te da se količine slažu. Kupac ili ovlašteni zastupnik mogu prisustvovati utovaru proizvoda. Društvo će dati Kupcu pismeno obavještenje od najmanje 7 (sedam) dana ranije o datumu i vremenu kada Društvo predlaže da izvrši utovar proizvoda. U slučaju bilo kakvog kašnjenja ili propusta od Kupca ili ovlaštenog zastupnika da prisustvuju utovaru provoda u to vrijeme, Društvo zadržava pravo da nastavi sa utovarom proizvoda bez Kupca. U vezi sa Proizvodima koji su dostavljeni za izvoz, Društvo neće imati odgovornost shodno odredbi 11.2 za bilo koje zahtjeve u vezi i sa nedostacima na Proizvodima koji nisu bili poznati Društvu te koji bi postali očigledni tokom pregleda, a koji pregled je urađen nakon isporuke, ili u vezi sa bilo kojom štetom tokom tranzita. Društvo neće biti odgovorno za bilo koje nedostatke koji nisu bili poznati Društvu a koje je Kupac otkrio nakon što su Proizvodi izvezeni iz Bosne i Hercegovine.

16. Raskid Ugovora

16.1 U svrhe ove odredbe „Događaj Kršenja“ će značiti bilo koji događaj koji je opisan u odredbi 16.3.

16.2 Ako se desio Događaj Kršenja, Društvo može u razumnom vremenskom roku nakon odgoditi ili otkazati daljnje isporuke Proizvoda, zaustaviti bilo koje Proizvode u tranzitu te će tretirati Ugovor čiji dio su ovi Uslovi kao raskinutim prilikom čega raskid ne utiče na pravo Društva na punu kupovnu cijenu za dostavljene Proizvode, te naknadu štete za bilo koje gubitke koji su pretrpljeni kao posljedica takvog raskida. Kada su Proizvodi dostavljeni a nisu plaćeni, cijena će odmah dospjeti na plaćanje bez obzira na prethodne ugovore ili aranžmane koji ukazuju na suprotno.

16.3 Događaj Kršenja će predstavljati bilo koje od sljedećeg:

16.3.1 propust od Kupca da učini bilo koje plaćanje kada dospije;

16.3.2 kršenje od Kupca bilo kojih odredbi i uslova Ugovora;

16.3.3 kada Kupac dobrovoljno zaključi aranžman sa svojim povjeriocima ili je predmet administrativne zabrane (bilo da se radi o fizičkom licu ili firmi) ili uđe u stečaj ili (ukoliko se radi o društvu) postane predmet likvidacije (osim u svrhu spajanja odnosno rekonstrukcije); ili

16.3.4 hipotekarni povjeritelj uzme posjed ili sudski izvršitelj bude imenovan nad imovinom ili sredstvima Kupca; ili

16.3.5 kupac prestane poslovati ili prijeti da prestane poslovati;

16.3.6 društvo razumno očekuje da će se bilo koji od događaja koji su navedeni iznad desiti u vezi sa Kupcem te shodno obavijesti Kupca.

16.4 Sva prava i obaveze strana će bez odlaganja prestati po raskidu Ugovora, a raskid neće u uticati na:

16.4.1 nastala prava i obaveze strana na datum raskida; i

16.4.2 stupanje na snagu ili nastavak dejstva bilo koje odredbe koja je izričito ili implicirano namjeravana da stupi na snagu ili nastavi biti na snazi na datum ili nakon raskida.

17. Ustupanje i podugovaranje

17.1 Kupac i Društvo neće imati pravo da ustupe, prenesu ili podugovore Ugovor ili dio istog bez prethodne pismene saglasnosti druge ugovorne strane.

18. Općenito

18.1 Svako pravo ili pravni lijek Društva shodno Ugovoru je bez obzira na bilo koja druga prava ili pravne ijekove Društva bilo da su prema Ugovoru ili ne.

18.2 Propust ili kašnjenje od Društva da upražnjava ili djelimično upražnjava bilo koju odredbu Ugovora se neće smatrati odricanjem od prava po Ugovoru.

18.3 Ukoliko Društvo Kupcu oprosti bilo koje kršenje ili nepostupanje prema odredbama Ugovora isto se neće smatrati niti će se odnositi na kasnije kršenje ili nepostupanje Kupca, niti će uticati na odredbe Ugovora.

18.4 Strane ovom Ugovoru nemaju namjeru da ijedna od odredbi Ugovora bude upražnjavana od bilo koga ko nije strana ugovoru.

18.5 Ukoliko bilo koja od odredbi ovih Uslova (ili bilo kojih drugih uslova ili odredbi koje mogu biti pismeno dogovorene između Društva i Kupca) bude od suda, tribunala ili administrativnog organa nadležne jurisdikcije određena kao u potpunosti ili djelimično nevažeća, neizvršiva, nezakonita, ništava, rušljiva ili nerazumna iz bilo kojeg razloga, ista će u mjeri u kojoj nije važeća, nije izvršiva, nezakonita je ili je ništava, rušljiva i nerazumna biti neprimjenjiva, a ostale odredbe Ugovora i ostatak te odredbe nastavljaju da budu na punoj snazi i dejstvu.

18.6 Ukoliko bilo koja od odredbi ovih Uslova (ili bilo kojih drugih uslova ili odredbi koje mogu biti pismeno dogovorene između Društva i Kupca) bude suprotna primjenjivim zakonima i propisima, takva odredba će se smatrati nevažećom te će biti zamijenjena obaveznom zakonskom odredbom ili odredbama koje su dogovorene između strana, a koje su u skladu sa propisima, pritom bez uticaja na ostatak ugovora.

18.7 Zakoni Bosne i Hercegovine se primjenjuju na zaključenje, postojanje, tumačenje, ispunjenje, validnost i sve aspekte Ugovora te se strane podvrgavaju neisključivoj nadležnosti sudova u Bosni i Hercegovini.

19. Obavještenja

19.1 Bilo koje obavještenje ili druga komunikacija koja se treba dati prema ovim Uslovima mora biti u pismenom obliku te može biti dostavljena ili poslana prethodno plaćenom preporučenom pošiljkom ili putem faksimil prenosa.

19.2 Bilo koje obavještenje ili dokument će se smatrati uručenim u vrijeme dostave, ako je dostavljen odnosno ako je poslan poštom, 48h nakon slanja, a ako je poslan faksimil prenosom, u vrijeme prenosa.

Telephone: +44 (0)116 240 1555